Aktywna Korzkiew

  

Aktywna Korzkiew - utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Główny celem projektu jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/ opiekunów. Projekt realizowany jest od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r
W ramach projektu powstaje Placówka Wsparcia Dziennego w Korzkwi, przy ul. Eleonory Wodzickiej 2, dla 120 dzieci/młodzieży do 18 r.ż. oraz min. 100 ich rodziców/opiekunów prawnych mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W ramach projektu założono zorganizowanie zajęć w PWD przez cały rok, min. 5 dni w tygodniu – min. 4 h, w okresie wakacyjnym przez 8h. Realizacja projektu obejmuje teren Gminy Zielonki, a do projektu zrekrutowani mogą zostać jedynie mieszkańcy Gminy Zielonki.


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu:

1. Diagnoza:
Każde dziecko/młodzież z rodziną przy współpracy z psychologiem, pedagogiem i innym specjalistą (w zależności od potrzeby) opracuje a następnie będzie realizował INDYWIDUALNY PLAN WSPARCIA (IPW). IPW uwzględniać będzie: diagnozę sytuacji problemowej UP, zasoby, potencjał, predyspozycje i potrzeby dziecka oraz jego rodziny (zgodnie z ochroną danych osobowych). Sporządzenie IPW jest punktem wyjścia do określenia ścieżki wsparcia, poprzedzające inne formy pomocy.

2. Uczestnictwo w PDW:
Zajęcia w PWD trwają przez cały rok, min. 5 dni w tyg., min. 4h, w wakacje przez 8 h, obejmują głównie opiekę i wychowanie, w szczególności: pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego, zajęcia profilaktyczne, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży. Codziennie wychowankowie mają ciepły posiłek, napoje i drobne przekąski. Zajęcia prowadzi 3 wychowawców (każdy maksymalnie z 15 wychowankami), ewentualny podział na 3 grupy w zależności od potrzeb, może być według wieku, zainteresowań, logistyki.
W ramach zajęć codziennych będą Kluby Zainteresowań (wg potrzeb wychowanków), a 2 razy w miesiącu wspólne wycieczki lub wyjścia do kina, teatru, muzeów.

Zgodnie z diagnozą potrzeb dzieci i młodzieży będą dodatkowe zajęcia rozwojowe, m.in.

  • zajęcia artystyczne: teatr, plastyka, warsztaty filmowe, dziennikarskie,
  • kursy języków obcych, komunikacja i praktyczna nauka,
  • kursy nowoczesnych technologii, m.in. programowanie, grafika,
  • warsztaty kreatywności i uczenia się, elementy szybkiego czytania,
  • warsztaty outdorowe dot. liderstwa, technik przetrawia, pracy w zespole,
  • korepetycje z przedmiotów szkolnych, pomoc w nauce.

3. Zajęcia specjalistyczne:
Stanowią uzupełnienie stałych zajęć i gwarantują rozwiązanie/złagodzenie indywidualnych problemów wychowanków i ich rodzin. PWD oferuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne. Zajęcia prowadzone są w oparciu o Indywidualny Plan Wsparcia. Częstotliwość i forma zajęć dostosowana indywidualnie do potrzeb dzieci.
Dodatkowe wsparcie specjalistyczne będzie oferowane min. 100 rodzinom, m.in. doradztwo prawne i psychologiczne.

4. Rekrutacja do projektu prowadzona jest etapowo przez cały okres jego trwania:

  • przed zgłoszeniem do projektu prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM REKRUTACJI , zgłoszenie do projektu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,
  • przy wypełnianiu zgłoszenie proszę zaznaczyć zgody związane z ochroną danych osobowych. Zgłaszamy się przez formularz: ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU
  • po przesłaniu zgłoszenia przez stronę osoba zgłaszająca otrzyma pakiet dokumetów niezbędnych do przyjecia dziecka na zajęcia do placówki

Kontakt:

Paweł Grabka - prezes fundacji:

tel: +48 693 913 343, e-mail: aktywnakorzkiew@fundacja.malopolska.pl

Regina Styn - dyrektor placówki:

e-mail: regina.styn@fundacja.malopolska.pl 

 

Zgłoszenia

Zgłoś się do projektu

Nasi Partnerzy

Kraków Zielonki FIO NGO Przejdź na EkoFakturowanie bądź ekologiczny i oszczędzaj na każdej wysłanej fakturze
Top